Trudności z rozliczaniem kierowców

Firmy transportowe i spedycyjne mają wiele problemów z prawidłowym rozliczeniem czasu pracy kierowców. Dylematy dotyczą rozliczeń dobowych, godzin nadliczbowych, diet za delegacje, przerw w pracy, dyżurów. Jeszcze bardziej sytuacja komplikuje się w przypadku załogi dwuosobowej.

Przepisy prawne

Dylematy te w dużej części wynikają z konieczności dostosowania się równocześnie do wielu obowiązujących przepisów prawnych. W Polsce najważniejszymi ustawami jest Kodeks Pracy i Ustawa o czasie pracy kierowcy, w Unii Europejskiej odpowiednie dyrektywy (WE 561/2006, 2002/15/WE).

Największe trudności wynikają ze stosowania w przepisach prawach polskiego pojęcia czasu pracy, natomiast w przepisach unijnych czasu jazdy. Po stronie przedsiębiorcy stoi obowiązek dostosowania rozliczeń do regulacji polskich i unijnych. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie kierowców zarówno w sprawie najważniejszych norm czasu pracy, jak i sposobu jego rejestrowania, czyli obsługi tachografów analogowych i cyfrowych.

Rozliczanie kierowców

Przedsiębiorca świadczący usługi transportowe lub spedycyjne ma obowiązek prowadzenia bieżącej ewidencji czasu pracy kierowców. Robi to na podstawie wykresówek lub odczytu plików z tachografów cyfrowych. Ze względu na specyfikę pracy kierowców (długie trasy) nie zawsze jest to możliwe. Trudność sprawia również przepis mówiący, że kierowca do kontroli przez PIP lub ITD musi dysponować wykresówkami z ostatnich 28 dni. Jak więc pogodzić wszystkie te uwarunkowania i prawidłowo rozliczyć czas pracy kierowców?

Jednym z możliwych rozwiązań jest zatrudnienie pracownika do rozliczeń i zapewnienie mu szkoleń aktualizujących wiedzę (przepisy prawne zmieniają się bardzo często) lub zlecenia rozliczania firmie zewnętrznej. Plusem tego drugiego rozwiązania są niższe koszty. Nie trzeba płacić wysokich składek ZUS i opłacać szkoleń. To firma zewnętrzna odpowiada za prawidłowość rozliczeń wobec pracowników i organów kontrolnych. Dzięki temu pracodawca zapewnia sobie komfort i ma gwarancję prawidłowości rozliczeń.

Źrodło: Tachoasystent.pl – rozliczanie czasu pracy kierowców.